Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji we wsi Księginice

          Celem inwestycji jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, likwidacja możliwości skażenia gleby, poprawa warunków życia ludności zamieszkałej na tym terenie. Zapewni to likwidacja szamb i dzikich zrzutów ścieków do rowów przydrożnych i melioracyjnych. Niewątpliwie budowa kanalizacji przyczyni się do ochrony wód cieku Polska Woda, dopływu rzeki Baryczy.
          Przedsięwzięcie obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  o długości 6494 m, rurociągów  tłocznych o długości 1901 m, dwóch przepompowni oraz ok. 177 szt. przykanalików. Do kanalizacji zostanie podłączonych 520 mieszkańców miejscowości Księginice.  Ścieki będą odprowadzane na oczyszczalnię
w Trzebnicy, gdzie będą poddane procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania.
         Realizację rozpoczęto w 2004 r. Przeprowadzano ją etapowo. Przewidywany termin zakończenia inwestycji IV kwartał  2007 r.


 

    

Wersja XML